Premis Glup

Bases de la 1a edició dels Premis Glup als millors Treballs Final de Grau de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

bàner bases

Antecedents i objectiu

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú vol reconèixer i motivar els estudiants en la recerca i procediment dels Treballs Final de Grau amb el reconeixement d’aquest esforç i dedicació. D’acord amb aquesta filosofia compartida de lideratge i innovació, la universitat juntament amb estudiants de l’escola ofereix uns Premis de Treball Final de Grau (d’ara en endavant TFG) a aquells estudiants de l’EPSEVG que hagin excel•lit en el desenvolupament del seu TFG per tal de promoure i incentivar el talent. Amb aquest objectiu, l’escola convoca la primera edició dels Premis Glup amb una sola categoria: Premi Disseny i Innovació del Producte. On hi hauran dos guanyadors, un escollit pel jurat i l’altre de votació popular.

Qui pot participar-hi?

El premi va dirigit als TFGs presentats l’any 2015/2016 de qualsevol de les titulacions de l’EPSEVG que tracti o incorpori suficientment la temàtica objecte del premi. Pot participar en aquesta convocatòria l’estudiantat de l’EPSEVG que acompleixi les següents condicions:

-Que el projecte estigui relacionat notòriament amb el disseny, sense ser necessari que l’estudiant estigui matriculat al Grau de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte i, per tant, la convocatòria queda oberta als estudiants d’altres graus de l’escola.

-El projecte tant pot ser elaborat de manera individual, amb grup o a través de metodologies àgils. Degut al caràcter anònim que tindran els treballs en el moment de la seva valoració, es consideraran tots per igual.

Requisits

Es valorarà especialment el grau d’implicació del projecte amb el disseny i la innovació. Pot participar en aquesta convocatòria aquells projectes que acompleixin les següents condicions:

-Que el TFG no tingui cap requeriment de confidencialitat per publicar la memòria a través del servei de biblioteques de la UPC, així com per la difusió del resum del treball, en el cas que resulti guanyador.

-La participació en els premis implica la publicació de tots els treballs participants en aquesta web amb menció tant de l’estudiant que ha realitzat el treball com del professor que l’ha tutoritzat i l’acceptació de tot allò que aquestes bases indiquen.

-El termini d’admissió dels treballs acaba el dia 30 de setembre de 2016 a les 14 hores. La notificació dels premis es farà publica el dia 13 d’octubre de 2016, durant la primera edició del Vilanova Design Day, i es comunicarà directament tant als alumnes com als tutors.

-El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic organitzat i convocat oportunament.

Com i on es presenta la sol•licitud de participació?

Els treballs seran enviat en format pdf a vilanovadesign.epsevg@upc.edu pels seus autors o autores mitjançant una carpeta comprimida amb la memòria del treball i tot el material detallat a continuació, eliminant qualsevol signe identificatiu de l’autor (nom, adreça, etc.). S’acompanyarà de:

– Dades del participant/s: nom, edat, DNI, domicili i telèfon del/s concursant/s i títol del treball, en un document únicament amb aquesta informació.
– Autorització del professor ponent per la presentació del TFG a aquest premi (trobareu el document al final d’aquesta pàgina).

– Resum del treball en format informàtic amb edició de textos, d’una extensió màxima d’una pàgina. L’idioma de treball podrà ser qualsevol dels oficials de Catalunya: català o castellà, a més de l’anglès.

-És necessària la presentació d’una maqueta i/o un plafó A1 que seran exposats els dies anteriors a l’entrega de premis. El període d’entrega d’aquest material serà posterior al 30 de setembre de 2016 i serà degudament informat amb suficient antelació a tots els participants per tal que puguin preparar el material.

Termini de presentació

La data límit per lliurar la sol•licitud, juntament amb la documentació corresponent serà el dia 30 de setembre de 2016 a les 14 hores a través del correu electrònic detallat anteriorment.

Jurat i criteris de selecció

El jurat del premi el conformaran diverses persones amb experiència professional en l’àmbit del disseny que escollirà la direcció de l’escola.

Els criteris de selecció del TFG guanyador seran:

-La novetat, l’originalitat i la seva implicació en el disseny.
-La qualitat de recerca tècnica i científica del treball.

El jurat es reserva el dret de consultar especialistes en temes concrets dels treballs si ho considera convenient per emetre un millor veredicte. També podrà proclamar un màxim d‘un accèssit, si així ho considera oportú.

Lliurament del premi

El lliurament dels Premis Glup es realitzarà durant la primera edició del Vilanova Design Day en un acte específicament creat per a tal fi el dia 13 d’octubre de 2016.

Publicació i comunicació del premi

L’EPSEVG podrà realitzar accions de comunicació pública del premi atorgat a través dels diferents mitjans de difusió, utilitzant si ho estima convenient el nom i imatge del guanyador del premi, el títol, resum i enllaç a la memòria del projecte fi de grau i l’acte d’entrega. Els guanyadors hauran d’acceptar aquesta publicació sense exigir contraprestació alguna, a part del premi rebut. En cas que es publiqui total o parcialment s’haurà de fer una menció explícita que ha estat guanyador dels Premis Glup al millor TFG en l’àmbit del disseny de l’EPSEVG.

Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà interpretat i resolt exclusivament per l’EPSEVG. Pel fet de participar, l’estudiant assumeix íntegrament el contingut d’aquestes bases, autoritza a l’EPSEVG a comprovar que acompleix les condicions per participar-hi i amb aquesta finalitat els autoritza a consultar les dades necessàries per comprovar aquest fet als que estiguin en possessió d’aquestes. L’estudiant renuncia a qualsevol reclamació contra l’EPSEVG relacionada amb la seva participació en la convocatòria del Premi i assumeix les responsabilitats que de la seva participació en el mateix se’n poguessin derivar.

Documents d’entrega:

Autorització TFG tutor Premis Glup

Altres documents:

Bases 1a edició Premis Glup PDF

 

Tens algun dubte sobre les bases del premi? Escriu-nos! vilanovadesign.epsevg@upc.edu